RUS UKR ENG
Релігійні організаціїРелігійніорганізації

Релігійна мережа на теренах Луганщини станом на 01.01.2013 р. представлена 45 віросповідниминапрямками, в межах якихдіє 817 релігійнихорганізацій, в тому числі 790 громад, десять обласнихоб’єднань та управлінь, п’ятьнавчальнихзакладів, по шістьодиниць, відповідно, нараховуютьдуховнімісії та монастирі. Окрімцього в областідіє 354 недільнішколи. Справами церкви в областіопікується 1192 священнослужителя. Кількістьцерковнихдрукованихзасобівмасовоїінформаціїскладає 16 одиниць. Для богослужіньрелігійніорганізаціїобластівикористовують 512 культових та пристосованихпідмолитовніспоруд.

Іззагальноїкількостірелігійних громад регіону (790): 56,8 % є православними (449 громад); 23,8 % належать до протестантськихцерков і союзів (188 громади); 15,4% складаютьгромадинетрадиційних та новітніхрелігійнихрухів (122); 1,6% відносяться до іудейськихрелігійних громад (13); 1,5% до мусульман (12 громад); 0,6% належать до Української греко-католицької церкви (5 парафій); 0,1% до Римсько-католицької церкви                        (1 громада).

Провіднемісце в мережірелігійнихформуваньрегіону, за кількісним складом, посідаєУкраїнськаправославнацерква. Вона нараховує 408 громад (впродовж 2012 року їхкількістьзбільшилась на шість), 2 єпархіальнихуправління, 5 монастирів, церковно-співоче училище, Луганськийбогословськийуніверситет на честь Архистратига МихаїлаУкраїнськоїПравославної Церкви, 245 недільнихшкіл, 8 періодичнихвидань.

Громадою вірних УПЦ на Луганщиніопікується 595 священнослужителів (539 священиків та 56 дияконів).

УструктуруУкраїнськоїправославної церкви – КиївськогоПатріархату входить 28 парафій, єпархіальнеуправління, Східноукраїнськедуховне училище та Свято-Хрестовоздвиженськийчоловічиймонастир. Чотиригромадивірних УПЦ-КП діють без реєстраціївласнихстатутів. Духовнуопікуспільнотвірних УПЦ-КП в регіоніздійснює 23 священнослужителя (18 священиків й 5 дияконів).

 ШістьпарафійУкраїнськоїавтокефальноїправославної церкви   входять до складу Харківсько-Полтавськоїєпархії УАПЦ,  які на цей час опікуютьсядвомасвящениками. Чисельний склад віруючих в них становить близько 400 мешканцівобласті.

  СпільнотоювіруючихРуськоїправославноїстарообрядницької церкви (Білокриницькоїзгоди чисельністюблизько 100 осіб)  опікується один священик.

 ПарафіяРосійськоїправославної церкви (за кордоном)  маєблизько 120 вірнихпід духовною опікою одного священика та одного диякона.

На територіїрегіонудіє 2 парафії, щооб’єднали в своємускладівірнихРосійськоїістинно-православної церкви, якіопікуються одним священиком. Їхзагальначисельністьскладаєблизько 50 осіб.   

До складу іншихправославнихрелігійнихорганізацій входить                         3 спільноти, а саме: громада самостійноїправославної церкви, яка об’єднуєвіруючихгромадянУкраїнигрузинськоїнаціональності; 2 незалежніправославнігромади. Засновникидвохостанніхдекларуютьвласнінаміриувійти до підпорядкованостіКонстантинопольськомуПатріархату в разівизнання факту поширенняюрисдикціїостаннього на територіюУкраїни.

П’ять  та одну громаду, відповідно, в регіонімаютьУкраїнська Греко-католицька та Римсько-католицька церкви. Парафії УГКЦ загальноючисельністювірнихпонад 300 осіб, маютьтрьохсвящеників і підпорядкованіДонецько-Харківськомуекзархату УГКЦ (м. Донецьк). Громада РКЦ чисельністюблизько 500 віруючих на чолі з двома священнослужителями  підпорядкованаХарківсько-Запорізькійдієцезії РКЦ. 

Прихильники протестантизму в областірепрезентованінаступнимивіросповідниминапрямками. Серед них: громади, підпорядкованіВсеукраїнському союзу об’єднаньєвангельськиххристиян-баптистів (77); іншірелігійніорганізаціїєвангельськиххристиян-баптистів (12); спільнотиВсеукраїнського союзу церковхристиянвіриєвангельської – п’ятидесятників (13), союзу вільнихцерковхристиянєвангельськоївіри (11), релігійноїорганізації Союзу Церкви БожоїУкраїни (9), релігійніорганізаціїБожої Церкви християнвіриєвангельської в Україні (8), іншірелігійнігромадихристиянвіриєвангельської (14); громадиУкраїнськоїуніонноїконференції церкви адвентистівсьомого дня (39) і німецькоїєвангелічно-лютеранської церкви (1), окремінезалежнігромадипротестантськогонапрямку (4).

Найбільшпотужною з протестантськихконфесій в регіоні є євангельськіхристияни-баптисти. Ускладіобласногооб’єднанняцерковЄвангельськиххристиян-баптистівнараховується 77 громад, діє 5 місій, 51 недільна школа, 2 духовнінавчальнізаклади, де проходятьнавчання 94 майбутніх священнослужителя. Вірнимимісцевих громад ЄХБ, яких в областінараховуєтьсяблизько 6000 осіб, опікується 143 священнослужителя. Об’єднаннямаєоднедрукованевидання.

Друге місце за кількістюрелігійних громад (39) середпротестантськихцерковпосідаютьвірніУкраїнськоїуніонноїконференції церкви адвентистівсьомого дня. Духовнуопікунадвірнимицієї церкви, яких в областінараховуєтьсяблизько 3000 осіб, здійснюють 25 священнослужителів. При громадах адвентистівсьомого дня діє 7 недільнихшкіл.

Нетрадиційний релігійний рух

Серед  нетрадиційнихрелігійнихформуваньнайбільшрозвинутими є «Релігійний центр СвідківЄгови в Україні». Кількістьцих громад складає 28 одиниць, 7500 вірних.

Новітнірелігійнірухи на теренахЛуганщинипредставленіспільнотамивіруючих Церкви Христа (4), новоапостольської церкви (1), Церкви Ісуса Христа святихостанніхднів (1), одна релігійна громада орієнталістськогонапрямку – Всесвітньоїчистоїрелігії (Сахаджа Йога), 6 громад буддистівп’ятитрадицій: школи Карма Каг’ю Алмазного Шляху Тибетського Буддизму, «МахасангаНіпподзанМьоходзі», сповідуючихвченняБудди, традиції «Ваджраяна», «Дхарма Лінг»; 2 громадиТоваристваСвідомостіКрішни. Цюгрупудоповнюютьгромади: прихильниківРідноїукраїнськоїнаціональноївіри (1); давньослов’янськоїрелігійноїгромади (1); ВіриБагаї (2) та Зоресвітньогохристиянства-вільноїрелігії «Таолан» (1).

Релігійнігромади, щодіють у середовищінаціональнихменшин, в областіпредставлені: іудейськимирелігійнимиорганізаціями (12 громад,                             2500 віруючихосіб), іудео-християн (1), релігійною громадою прогресивногоіудаїзму (1), спільнотаминезалежного духовного центру мусульман України (7), незалежнимирелігійними громадами мусульман (5).                                

Діючими на Луганщині громадами віруючихусіхцерков, конфесій, напрямків і течійопікується 1192 священнослужителя. За середнімипоказникамизабезпеченості громад священнослужителями перше місцепосідаютьєвангельськіхристияни-баптисти (1,86), друге – православні (1,46).

За станом на 1 січня 2013 року громадивіруючихусіхнаявних в регіоніконфесій, течій та напрямків (790) , проводятьбогослужіння у 512 культових і 287 орендованихприміщеннях. НайкращезабезпеченікультовимибудівлямипарафіїУкраїнськоїправославної церкви та громадиєвангельськиххристиян-баптистів.

У регіоні активно здійснюєтьсябудівництвоновихкультовихспоруд. Так, впродовж 1992-2012 років, булозведено 53 культовихбудівлі (43 в містах, 10 в селах Луганщини). За станом на 1 січня 2013 року ведутьсяроботи з будівництва 39-ти культовихспоруд (28 – в містах, 11 – в селах області).            

  © ОУНБ ім . Горького 1999-2021